BANDAI SPIRITSが独自開発した多色成形機。
4つの「色」や「異なる素材」を同時に成形できます!

#独自開発技術 #使用電力量低減 #使用材料の省資源化